Salgs- og leveringsbetingelser

Scroll

1. Anvendelse

For enhver leverance fra Crown Seafood skal nærværende salgs- og leveringsbetingelser være gældende, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt mellem parterne. En sådan aftale går forud for nærværende salgs- og leveringsbetingelser på punkter, der måtte være uoverensstemmende hermed.

Købers indkøbsbetingelser m.v. er ikke gældende mellem parterne, medmindre Crown Seafood udtrykkeligt har erklæret sig indforstået hermed.

I det følgende er Crown Seafood benævnt som Crown Seafood og medkontrahenten som køber.

 

2. Materiale om produkterne

Den af Crown Seafood ydede rådgivning og vejledning om håndtering af produkter, herunder materiale om produkterne, er udelukkende en service over for køberen, for hvilken Crown Seafood ikke påtager sig noget ansvar.

Crown Seafood påtager sig intet ansvar for eventuelle fejloplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne, der måtte være udarbejdet af Crown Seafood’ leverandører.

 

3. Aftale

Alt salg sker i henhold til skriftlig ordrebekræftelse, som køber, hvis Crown Seafood anmoder herom, skal bekræfte med sin underskrift.

Såfremt køber finder, at der er uoverensstemmelse mellem ordren og ordrebekræftelsen, skal køber skriftligt reklamere til Crown Seafood inden 5 hverdage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. I modsat fald er køber bundet af ordrebekræftelsens indhold.

Ethvert forbehold eller afvigelse fra hvad der er omtalt i ordrebekræftelsen eller nærværende generelle betingelser betragtes som en uoverensstemmende accept med den virkning, at Crown Seafood ikke er bundet af et tilbud, eller hvad der er anført i ordrebekræftelsen.

Fremsendelse og svar på ordrebekræftelse kan ske elektronisk.

 

4. Leveringsprøve

Har parterne aftalt, at køber inden ordreafgivelsen skal modtage en leveringsprøve, og aftale om køb herefter indgås på baggrund af en sådan leveringsprøve, skal det leverede produkt svare til leveringsprøven.

Påviser køber, at dette ikke er tilfældet, er Crown Seafood berettiget til at foretage omlevering, men ifalder i øvrigt ikke erstatningsansvar, ligesom køber ej heller kan hæve købet.

Omlevering skal ske så hurtigt som muligt.

 

5. Priser og betalingsvilkår

Købesummen incl. alle afgifter og omkostninger betales kontant ved levering til køberen. Priser i pristabeller er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel. Crown Seafood har ret til at forhøje aftalte priser på ikke-leverede produkter svarende til prisforhøjelser foretaget af Crown Seafood’ underleverandører, i offentlige afgifter, lønforhold og lignende.

Eventuel rabat beregnes ikke af moms og andre afgifter samt leveringsomkostninger.

Betalingsvilkår i henhold til ordrebekræftelsen. Crown Seafood forbeholder sig ret til før levering at forlange kreditforsikring af køber, bankgaranti for betaling eller kontant betaling.

Ved forsinket betaling betales morarente på 1,5% pr. påbegyndt måned.

Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid, har Crown Seafood ret til straks og uden yderligere varsel at hæve aftalen, og køber er da ansvarlig for det tab Crown Seafood måtte lide herved, herunder i forbindelse med eventuelt gensalg.

 

6. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til produktet forbliver i enhver henseende hos Crown Seafood eller hos den, til hvem Crown Seafood har overdraget sine rettigheder, indtil købesummen med renter, alle øvrige omkostninger samt alle andre ydelser, som Crown Seafood har til gode i henhold til andre aftaler og leverancer med køber er effektivt betalt af køber.

Køberen er forpligtet til at holde produkterne fornødent forsikret mod tyveri, indbrud, brand m.v.

 

7. Levering

Levering sker DAP (INCOTERMS 2000 og senere versioner heraf), medmindre andet er aftalt i ordrebekræftelsen eller fakturaen. Risikoen for produktet overgår til køber ved levering.

Såfremt det er aftalt, at køber skal afhente produktet, går risikoen og omkostninger til opbevaring og forsikring over på køber allerede fra det tidspunkt, hvor køber har ret til at afhente produktet, og Crown Seafood holder det klar.

Såfremt køber ikke aftager/modtager det solgte produkt, når køber er forpligtet dertil, kan Crown Seafood vælge straks at hæve eller at fastholde aftalen. Hvis aftalen hæves, er Crown Seafood berettiget til at disponere over produktet ved salg til anden side for købers regning og risiko.

Uanset om Crown Seafood hæver eller fastholder aftalen, er køber ansvarlig for det tab, Crown Seafood måtte lide herved, herunder udgifter til opbevaring og forsikring. Crown Seafood kan destruere produktet, hvis Crown Seafood skønner dette nødvendigt.

8. Leveringstid og forsinkelse

De af Crown Seafood opgivne leveringstider er kun omtrentlige, indtil endelig leveringstid er bekræftet af Crown Seafood. Hvis forsinkelse skyldes nogle omstændigheder, som i henhold til pkt. 13 udgør en ansvarsfrihedsgrund, eller hvis forsinkelsen skyldes købers forhold, forlænges leveringtiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

Hvis produkterne er specialfremstillede produkter, det vil sige produkter, der ikke aktuelt er i Crown Seafood’ standard produktsortiment, herunder i ikke-standard emballage, kan køber ikke hæve handlen på grund af forsinkelse, uanset væsentlighed.

Køber kan i alle tilfælde kun hæve handlen, hvis dette kan ske uden tab for Crown Seafood.

 

9. Undersøgelsespligt, reklamation og mangler 

Køber skal straks ved modtagelsen af produkterne, og inden disse tages i brug, foretage en grundig undersøgelse af produkterne for at sikre sig, at produkterne er mangelfri og leveret kontraktsmæssigt. Mener køber på dette tidspunkt, at produkterne lider af en mangel, skal køber, såfremt køber vil påberåbe sig manglen, reklamere skriftligt over for Crown Seafood inden 48 timer efter levering. Reklamation kan ske elektronisk.

Hvis køber modtager reklamationer fra købers kunder, skal køber straks videregive reklamationen/foretage reklamation over for Crown Seafood.

Overholder køber ikke de ovenstående frister, kan køber ikke senere fremsætte mangels- eller erstatningskrav over for Crown Seafood, ligesom køber i det indbyrdes forhold mellem Crown Seafood og køber skal friholde Crown Seafood for ethvert krav, som købers kunder berettiget har opkrævet direkte hos Crown Seafood. Køber skal dokumentere de påståede mangler.

Foreligger en mangel, vil en sådan efter Crown Seafood’ valg blive afhjulpet ved, at Crown Seafood enten foretager omlevering eller reducerer prisen på produktet, svarende til prisen på den mangelfulde del heraf. Foretages mangelsudbedring inden 14 hverdage, efter manglen er erkendt, er køber afskåret fra at påberåbe sig andre misligholdelsesbeføjelser, herunder at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Udsving i mængde og enheder på ikke over 10% i henhold til aftalen er indenfor den mængdeleverance, køber må tåle. I tilfælde af kvantitative mangler udover 10% kan Crown Seafood foretage efterlevering inden rimelig tid, hvorpå køber ikke kan påberåbe sig misligholdelse.

 

10. Garanti for produktets egenskaber og specifikationer

Crown Seafood garanterer, at produktet har de specifikationer og egenskaber, som udtrykkeligt er angivet på ordrebekræftelsen.

 

11. Generel ansvarsbegrænsning

Uanset ansvarets grundlag er Crown Seafood under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunder.

Såfremt Crown Seafood måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Crown Seafood skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker udover de i disse betingelser fastsatte begrænsninger.

Crown Seafood’ samlede ansvar, uanset ansvarets grundlag, kan under ingen omstændigheder overstige værdien af den pågældende leverance og er således udtrykkeligt begrænset dertil.

12. Produktansvar

Crown Seafood påtager sig intet ansvar for skader på personer eller gods, udover hvad der følger af ufravigelige regler, som Crown Seafood er underkastet i Danmark, og da kun i det omfang det følger af sådanne lovregler.

Crown Seafood er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunder.

Crown Seafood er ikke ansvarlig, hvis produktet håndteres eller anvendes i strid med produktbeskrivelser og produktets anvendelse eller i øvrigt håndteres på upåregnelig måde.

I det omfang, Crown Seafood måtte blive pålagt ansvar som følge af købers håndtering af produktet, herunder ved videresalg, er køber pligtig til at skadesløsholde Crown Seafood for ethvert ansvar, som Crown Seafood måtte blive pålagt herved.

Ansvarsperioden er maksimalt 1 år fra levering.

Crown Seafood’ produktansvar kan aldrig overstige ansvarssummen i Crown Seafood’ produktansvarsforsikring.

Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, der behandler erstatningskrav mod Crown Seafood i anledning af det solgte produkt. Det indbyrdes forhold mellem Crown Seafood og køber skal dog altid afgøres i henhold til nedennævnte bestemmelse om lovvalg og værneting, hvis enighed mellem parterne ikke kan opnås.

 

13. Ansvarsfrihed/force majeure

Crown Seafood er fritaget for sine forpligtelser ved hel eller delvis manglende opfyldelse af aftalen, hvis en sådan manglende opfyldelse skyldes force majeure.

Force majeure foreligger, såfremt Crown Seafood eller Crown Seafood’ underleverandører forhindres i at opfylde aftalen på grund af forhold eller begivenheder, der ikke er forårsaget af Crown Seafood, og som Crown Seafood ikke ved aftalens indgåelse med rimelighed kunne eller burde have forudset eller taget i betragtning. Dette omfatter eksempelvis krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art, udbredte eller lokale arbejdskonflikter, vareknaphed, brand, strømsvigt, computervirus, hacking eller lignende.

14. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret ved voldgift eller ved Retten i Esbjerg som førsteinstans efter Crown Seafood# valg.

Såfrem Crown Seafood vælger, at sagen skal afgøres ved voldgift, skal dette foregå ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

 

Esbjerg, oktober 2020.