1. Anvendelse

For enhver leverance fra Crown Seafood A/S skal nærværende salgs- og leveringsbetingelser være gældende, med mindre andet er aftalt skrifteligt mellem parterne. En sådan aftale går forud for nærværende salgs- og leveringsbetingelser på punkter, der måtte være uoverensstemmende hermed.

I det følgende er Crown Seafood A/S benævnt som Crown Seafood A/S og medkontrahenten som køber.

2. Kataloger, brochure, vederlagsfri bistand m.v.

Vederlagsfri bistand ved Crown Seafood A/S’ rådgivning og vejledning om håndtering af produktet, herunder ud fra beskrivelser i materiale om produkterne, er udelukkende en service over for køberen, for hvilken Crown Seafood A/S ikke påtager sig noget ansvar.

Crown Seafood A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejloplysninger i udleveret skrifteligt materiale om produkterne, der måtte være udarbejdet af Crown Seafood A/S’ leverandør.

3. Aftale

Alt salg sker i henhold til skriftelig ordrebekræftelse som køber, hvis Crown Seafood A/S ønsker det, skal bekræfte med sin underskrift.

Forbehold eller afvigelser af hvad der er omtalt i ordrebekræftelsen eller nærværende generelle betingelser, betragtes som uoverensstemmende accept med den virkning, at Crown Seafood A/S ikke er bundet af et tilbud eller hvad der er anført i ordrebekræftelsen.

Er en ordrebekræftelse ikke underskrevet af køber, skal indsigelse herimod ske skrifteligt til Crown Seafood A/S inden 5 hverdage efter modtagelsen heraf. I modsatte fald er ordrebekræftelsen at betragte som aftalegrundlag, uanset at den ikke er underskrevet.

Fremsendelse og svar på ordrebekræftelsen kan ske elektronisk.

4. Leveringsprøve

Har parterne aftalt, at køber inden ordreafgivelsen skal modtage en leveringsprøve, og aftale om køb herefter indgås på baggrund af en sådan leveringsprøve, skal det leverede produkt svare til leveringsprøven.

Påviser køber at dette ikke er tilfældet, er Crown Seafood A/S berettiget til at foretage omlevering, men ifalder i øvrigt ikke erstatningsansvar, ligesom køber ej heller kan hæve købet.

Omlevering skal ske uden ophold.

5. Leverings-/betalingsvilkår

Købesummen incl. alle afgifter og omkostninger betales kontant ved levering til køberen. Er der ikke aftalt en pris i den skriftlige ordrebekræftelse, sker salg til den pris der er gældende på leveringsdagen. Dette indebærer, at mellem kommende afgiftsforhøjelser, prisændringer fra Crown Seafood’s leverandører på over 2%, berettiger Crown Seafood A/S til at forhøje prisen tilsvarende.

Eventuel rabat beregnes ikke af moms og andre afgifter samt leveringsomkostninger.
Ved forsinket betaling, betales morarente på 1,5% pr. påbegyndt måned.

Manglende betaling efter en fastsat betalingsdag, berettiger Crown Seafood A/S til at ophæve aftalen i hvilken henseende køber er ansvarlig for det tab Crown Seafood A/S måtte lide herved, herunder i forbindelse med eventuel gensalg.

6. Kursforbehold

Ved fakturering til køber er Crown Seafood A/S berettiget til at regulere den del af varens pris samt transportomkostninger, som Crown Seafood A/S skal betale i fremmed valuta, op eller ned efter kursen den dag, Crown Seafood A/S afregner den fremmede valuta til indfrielse af sit køb. Crown Seafood A/S er berettiget til at foretage en tilsvarende regulering i tilfælde, hvor prisen er baseret på et nærmere angivet forhold til en anden valuta. Crown Seafood A/S skal angive i ordrebekræftelsen, hvis et kursforbehold er aftalt.

7. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til varen forbliver hos Crown Seafood A/S eller den til hvem Crown Seafood A/S har overdraget sine rettigheder, indtil købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuld betalt, og alle andre ydelser Crown Seafood A/S til gode i henhold til andre aftaler og leverancer med køber, er betalt. Køberen er forpligtet til at holde varerne fornødent forsikret mod tyveri, indbrud, brand m.v.

8. Levering

Levering sker ab fabrik, i henhold hertil incoterms 2000 og senere versioner heraf, medmindre andet er aftalt i ordrebekræftelsen eller fakturaen. Risikoen for varen overgår til køber, når Crown Seafood A/S rettidigt stiller varen til disposition for køberen på leveringsstedet.

For det tilfælde køber ikke overtager varen rettidigt, kan Crown Seafood A/S vælge at hæve eller fastholde aftalen. Crown Seafood A/S kan, hvis aftalen hæves, disponere over varen ved salg til anden side på købers regning og risiko.

Uanset Crown Seafood A/S hæver eller fastholder, er køber ansvarlig for det tab Crown Seafood A/S måtte lide herved, herunder udgifter til opbevaring og forsikring. Crown Seafood A/S kan destruere varen, hvis Crown Seafood A/S skønner dette nødvendigt.

9. Leveringtid, forsinkelser

De af Crown Seafood A/S opgivne leveringstider er kun omtrentlige, indtil endelig leveringstid er bekræftet af Crown Seafood A/S. Hvis forsinkelse skyldes nogle omstændigheder som, i henhold til nedennævnte bestemmelse, udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes købers forhold, forlænges leveringtiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

Crown Seafood A/S har intet ansvar for indirekte tab, som eventuel forsinkelse måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab, herunder direkte økonomiske konsekvenstab. Crown Seafood A/S’ erstatningsansvar for eventuelle øvrige tab, kan aldrig overstige et beløb svarende til varens pris for den pågældende leverance.

Hvis varen er specialfremstillede produkter, det vil sige produkter der ikke er aktuel i Crown Seafood A/S’ standard produktsortiment, herunder i ikke-standard emballage, kan køber ikke hæve handlen på grund af forsinkelse, uanset væsentlighed. Køber kan i alle tilfælde kun hæve handlen hvis dette kan ske uden tab for Crown Seafood A/S.

10. Ansvar for mangler og reklamation

Køber må straks ved modtagelsen af varen, og inden denne tages i brug, gennemgå denne for at sikre sig at varen er mangelfrit, således at varen ikke er beskadiget i emballage, er leveret i de aftalte mængder m.m.

Reklamation over mangler skal fremsættes skriftligt overfor Crown Seafood A/S inden 48 timer efter levering. Reklamation kan ske elektronisk.

Overholder køber ikke denne frist, bortfalder retten til at gøre mangelsbeføjelser gældende. Køber skal sikre sig bevis for manglerne.

Foreligger en mangel, vil en sådan efter Crown Seafood A/S’ valg blive afhjulet ved, at Crown Seafood A/S enten foretager omlevering eller reducere prisen på varen, svarende til prisen på den mangelfulde del heraf. Foretages mangelsudbedring, inden 14 hverdage efter manglen er erkendt, er køber afskåret fra at påberåbe sig andre misligholdelsesbeføjelser, herunder afskåret fra at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen og kræve erstatning.

Udsving i mængde og enheder på ikke over 10% i henhold til aftalen, er indenfor den mængdeleverance køber må tale.

Crown Seafood A/S’ erstatningsansvar for eventuelle øvrige tab, kan i øvrigt aldrig overstige et beløb, svarende til varens pris for pågældende leverance.

11. Garanti

Crown Seafood A/S garanterer, at specifikationer, instruktioner og anvisninger af enhver art, der fremgår på varen, herunder oplysning og egenskaber indført i kataloger, brochurer m.v., hvis disse udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen, er til stede.

12. Produktansvar

Crown Seafood A/S påtager sig intet ansvar for skader på personer eller gods, udover hvad der følger af ufravigelige regler som Crown Seafood A/S er underkastet i Danmark, og da kun i det omfang det følger af sådanne lovregler. Crown Seafood A/S er uden ansvar for indirekte skader, følgeskader, drifts- og avancetab eller lignende. Crown Seafood A/S er ikke ansvarlig, hvis produktet håndteres eller anvendes i strid med produktbeskrivelser og varens anvendelse eller håndteres på upåregnelig måde.

I det omfang, Crown Seafood A/S måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køber, herunder ved videresalg, måtte påføre Crown Seafood A/S, er køber pligtig til at skadesløsholde Crown Seafood A/S for det ansvar, som denne herved måtte blive pålagt.

Ansvarsperioden er maksimalt 1 år. Crown Seafood A/S’ ansvar for produktskader kan aldrig overstige ansvarssummen i Crown Seafood A/S’ produktansvarsforsikring.

Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, der behandler erstatningskrav mod Crown Seafood A/S i anledning af den solgte vare. Det indbyrdes forhold mellem Crown Seafood A/S og køber skal dog altid afgøres i henhold til nedennævnte bestemmelse om lovvalg og værneting, hvis enighed mellem parterne ikke kan opnås.

13. Ansvarsfrihed

Crown Seafood A/S kan ikke drages til ansvar for tab der skyldes forhold, over hvilke Crown Seafood A/S ikke er herre, og hvis indtræden Crown Seafood A/S ikke ved aftalens indgåelse, kunne eller burde have taget i betragtning, herunder, - men ikke begrænset til – nedbrud af IT-forbindelse, arbejdskonflikt samt underelverandøres forsinkelse eller dennes konkurs eller betalingsstandsning. Det samme gælder enhver omstændighed, som parterne ikke har kontrol over, så som brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, restriktioner på drivkraft, samt mangel på transportmidler og almindelig vareknaphed, strejke eller anden arbejdsnedlæggelse, (force majeure).

14. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem parterne, afgøres efter dansk lovgivning i Danmark.

Tvistigheder i anledning af aftalen eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser kan efter Crown Seafood A/S’ valg underkastes domstolsafgørelse. Ellers afgøres tvisten endelig ved voldgift i overensstemmelse med Dansk Rets regler om voldgift. Voldgift afholdes i Esbjerg, der ligeledes er værneting i tilfælde af domstolsafgørelse.

Den, 22. maj 2013.

madagaskarrejer lille

Prøv også Madagaskar rejer

En kulinarisk oplevelse udover det sædvanlige.

Læs mere